Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć.

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493,530,564,657 i 781) zarządzam, Czytaj dalej

Konsultacje

Szanowni rodzice, informuję, że w dalszym ciągu odbywają się na terenie szkoły konsultacje. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, aby mógł on wyznaczyć termin konsultacji.  O ustalonym dniu i godzinach  nauczyciel  poinformuje rodziców  z Czytaj dalej