Zawieszenie zajęć w Oddziałach przedszkolnych oraz Punkcie Przedszkolnym

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 5 maja 2020r.w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych, Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z   dnia   20   marca   2020   r.   w  sprawie   szczególnych   rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia  funkcjonowania jednostek  systemu  oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziałów przedszkolnych i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.