Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

znaczek informacyjny

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz Oddziałów i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.

Proszę zapoznać się z terminami rekrutacji zawartymi w poniższym zarządzeniu:

ZARZĄDZENIE NR 1964/2022 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnym 2023/2024

I REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

Od 01 lutego 2023r.- składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Od 09 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 10 marca 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 14 marca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 17 marca 2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 21 marca 2023 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

  1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego – 3 i 4 latki  przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – 5 LATKI
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – 6 LATKI przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
  5. OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

Załączniki/ oświadczenia:

  1. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym /zatrudnieniu/prowadzeniu  pozarolniczej działalności gospodarczej /prowadzeniu gospodarstwa rolnego  
  2. Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego  przygotowania przedszkolnego
  3. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo  kandydata wychowania przedszkolnego
  4. OŚWIADCZENIE  o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
  5. OŚWIADCZENIE  w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną  

II POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 4 maja do 2 czerwca 2023r.należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 07 czerwca 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 09 czerwca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 16 czerwca 2023r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 21 czerwca 2023 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

III ZGŁOSZENIE DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH          

Od 01 lutego do 28 lutego 2023r. – rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają do sekretariatu szkoły Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioklasowej szkoły podstawowej” .

Wzór zgłoszenia- załącznik nr 1 w wykazie dokumentów.

IV POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE: REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

W przypadku wolnych miejsc do klasy I Szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Lubin Nr 1964/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.

Od 4 maja do 21 sierpnia 2023r. – należy dostarczyć do sekretariatu szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I ośmioklasowej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wzór dokumentów załączniki nr 2,3,4,5

 Do 22 sierpnia 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 24 sierpnia 2023r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 29 sierpnia 2023r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 31 sierpnia 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

Załącznik nr 1:  Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioklasowej szkoły podstawowej

 Wykaz dokumentów dotyczących postępowania uzupełniającego:

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych do klasy I ośmioklasowej szkoły podstawowej

Załącznik nr 3oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki

Załącznik nr 4oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu

Załącznik nr 5oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece