ZARZĄDZENIE Nr 34 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 4 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

SP. 0131.34.2020

ZARZĄDZENIE Nr 34 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 4 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Na podstawie:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.);

zarządzam, co następuje:

§ 1

Uchylam Zarządzenie Nr 24/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 14 września 2020r. w następujący sposób: skreśla się dni 04.01.2020r., 05.01.2020r.  z wykazu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 2

W skreślonych dniach będą trwały ferie zimowe.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elżbieta Piasny
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych