DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spszklarygorne.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.08.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 23.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 08.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Brak możliwości używania menu podręcznego z tabulatorem.
  • Brak tekstowych deskrypcji audio i wideo.
  • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
  • Część grafik zawiera tekst który jest nieczytelny dla przeglądarek.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Elżbieta Piasny adres e-mail: sekretariat@spszklarygorne.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku można wejść dwoma wejściami, które mają podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze szerokie, bez progów i innych utrudnień dla osób poruszających się na wózkach.

Dostosowanie schodów

Brak możliwości dostania sie na piętro z powodu braku platformy.

Dostosowanie wind

Brak wind

Dostępność pochylni

Przed wejściami do budynku

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Parking przy szkole ma 6 miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Możliwość wejścia na teren szkoły z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.