DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spszklarygorne.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.08.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 14.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 26.02.2024

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp. z o.o.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Brak możliwości używania menu podręcznego z pozycji klawiatury.
  • Zdjęcia i grafiki nie posiadają prawidłowych opisów alternatywnych lub nie posiadają ich wcale.
  • Materiały wideo, które umieszczone są na stronie nie posiadają tekstowych alternatyw np. audiodeskrypcji.
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne z poziomu klawiatury.
  • Część materiałów tekstowych nie jest dostępna cyfrowo.
  • Na stronie występują problemy z prawidłowym współczynnikiem kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maciej Stefaniak – wicedyrektor szkoły adres e-mail:sekretariat@spszklarygorne.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Do budynku szkoły można wejść dwoma wejściami, które posiadają podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie korytarzy:

Korytarze są szerokie, bez progów i innych utrudnień dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Dostosowanie schodów:

Brak możliwości dostania się na piętro z powodu braku platformy.

Dostosowanie wind:

W budynku nie znajduje się winda.

Dostępność pochylni:

Pochylnie znajdują się przy wejściach do budynku.

Dostępność platform:

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych:

W budynku nie ma możliowości skorzystania z informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów:

Parking przy szkole ma sześć miejsc parkingowych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym:

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.