Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz Oddziałów i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Proszę zapoznać się z terminami rekrutacji zawartymi w poniższym zarządzeniu:

ZARZĄDZENIE NR 1537/2022 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnym 2022/2023

I REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH

Od 07 lutego do 21 lutego 2022r.składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.    

Od 01 marca 2022r. do 11 marca 2022r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 22 marca 2022r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 23 marca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 28 marca 2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 31 marca 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – 6-latki przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – 5-latki przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego – 3 i 4- latki przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym /zatrudnieniu/prowadzeniu  pozarolniczej działalności gospodarczej /prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego  przygotowania przedszkolnego 

Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo  kandydata wychowania przedszkolnego 

Oświadczenie  o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

Oświadczenie  w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka

II  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 4 maja do 3 czerwca 2022r. – należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 08 czerwca 2022r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 10 czerwca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 17 czerwca 2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 24 czerwca 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

III ZGŁOSZENIE DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH          

Od 07 lutego do 28 lutego 2022r. – należy dostarczyć do sekretariatu szkoły „Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioklasowej szkoły podstawowej

Wykaz dokumentów:

Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioklasowej szkoły podstawowej

IV REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

W przypadku wolnych miejsc do klasy I Szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Lubin Nr 1537/2022 z dnia 10 stycznia 2022r.

Wykaz dokumentów:

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych do klasy I ośmioklasowej szkoły podstawowej  

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa  kandydata do tej samej placówki

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu

Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece

IV POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Od 4 maja do 12 sierpnia 2022r. – należy dostarczyć do sekretariatu szkoły „Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioklasowej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Do 19 sierpnia 2022r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 23 sierpnia 2022r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 26 sierpnia 2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 31 sierpnia 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.