Rekrutacja 2024/2025


W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MIEJSC W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 3,4-LATKI I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 4,5-LATKI I 6-LATKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NIE BĘDZIE PRZEPROWADZONA.


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz Oddziałów i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Proszę zapoznać się z terminami rekrutacji zawartymi w poniższym zarządzeniu:

ZARZĄDZENIE NR 2425/2024

WÓJTA GMINY LUBIN  

z dnia 04 stycznia 2024 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnym 2024/2025

I REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

Od 05 lutego 2024r. do 16 lutego 2024r.należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 01 marca 2024r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 07 marca 2024r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 15 marca 2024r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 19 marca 2024 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego – 3 i 4 latki.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – 5 latki.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – 6 latki.

Załączniki/ oświadczenia:

  1. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka
  2. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym/ zatrudnieniu/ prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
  3. Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
  4. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego.
  5. Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
  6. Oświadczenie w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną.

II POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 29 kwietnia do 26 maja 2024r. należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 10 czerwca 2024r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 14 czerwca 2024r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 21 czerwca 2024r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 28 czerwca 2024 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

III ZGŁOSZENIE DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH          

Od 05 lutego 2024 r. do 22 marca 2024r. – rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają do sekretariatu szkoły Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioklasowej szkoły podstawowej .

Wzór zgłoszenia- załącznik nr 1 w wykazie dokumentów.

IV. NABÓR DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC.

Od 27 maja 2024 r. do 07 czerwca 2024 r.– złożenie w sekretariacie szkoły „Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I”

Do 11 czerwca 2024 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 12 czerwca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 14 czerwca 2024 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 18 czerwca 2024 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

V. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE: REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

W przypadku wolnych miejsc do klasy I Szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Lubin Nr 2425/2024 z dnia 04 stycznia 2024r.

Od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2024r. – należy dostarczyć do sekretariatu szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I ośmioklasowej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór dokumentów załączniki nr 2,3,4,5

Do 20 sierpnia 2024r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 27 sierpnia 2024r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 29 sierpnia 2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 30 sierpnia 2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

Załącznik nr 1:   Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioklasowej szkoły podstawowej

 Wykaz dokumentów dotyczących postępowania uzupełniającego:

Załącznik nr 2: Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych do klasy I ośmioklasowej szkoły podstawowej

Załącznik nr 3: Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa  kandydata do tej samej placówki

Załącznik nr 4: Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu 

Załącznik nr 5: Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece